banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Lilama 3 công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Dowload

Công ty CP Lilama 3 Công bố thông tin

Về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ

Download

Công ty CP Lilama 3 Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại Hội đã bầu ra HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty CP Lilama 3 khóa 2021-2026 gồm 5 thành viên.

1. Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Đinh Tiến Thành - Thành viên

3. Ông Nguyễn Hải Phong - Thành viên

4. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Thành Viên

5. Ông Doãn Thanh Tuấn - Thành viên

Trân trọng !

Công ty CP Lilama 3 Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại Hội đã bầu ra Ban Kiểm soát công ty CP Lilama 3 khóa 2021-2026 gồm 3 thành viên.

1. Bà Hà Thị Thanh Hyền - Trưởng ban kiểm soát

2. Ông Hoàng Trọng Kim - Thành viên

3. Ông Tạ Như Điển - Thành viên

Trân trọng !

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Công ty CP Lilama 3 đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Sau khi bầu xong Hội Đồng QUản TRị Công ty khóa 2021-2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã ký

Quyết Định Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc CôNG TY CP Lilama 3

Miễn nhiệm Ông: NGUYỄN TIẾN THÀNH kể từ ngày 09/04/2022

Quyết Định Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc CôNG TY CP Lilama 3

Bổ nhiệm Ông: ĐINH TIẾN THÀNH

Sinh ngày 06/12/1981 giữ chức danh Tổng Giám Đốc CôNG TY CP LILAMA 3 kể từ ngày 09/04/2022.

Trân Trọng !

Download