banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Hoạt động của công ty

Ngày 21 tháng 6 năm 2021 công ty cổ phần Lilama 3 đã tổ chức thành công

Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2021 và đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026

Hiện nay, Công ty cổ phần Lilama 3 có nhu cầu chuyển nhượng Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc. Một số thông tin chính của Nhà máy như sau:

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Lilama 3 (01/12/1960 – 01/12/2017). Vừa qua, vào ngày 02/12/2017 Công ty cổ phần Lilama 3 đã tổ chức chương trình “Chào mừng 57 năm hình thành và phát triển Công ty cổ phần Lilama 3”.