banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

1. Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần 3.4

2. Dự thảo quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần 3.4

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015. Kế hoạch năm 2016 và kết quả thực hiện đến 30/09/2016

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị

5. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014, 2015

7. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty cổ phần Lilama 3.4

8. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban kiểm soát

9. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016

10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

11. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Lilama 3.4

12. Dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động

13. Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Lilama 3.4

14. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

15. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

16. Mẫu giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021