banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30’ ngày 27/4/2018 (Đón tiếp và đăng ký từ 8h00’)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 -Trụ sở Công ty, Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

a/ Báo cáo của Ban giám đốc;

b/ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

c/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ LILAMA 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con;

d/ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2017;

e/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

f/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

g/ Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018;

h/ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải trên website Công ty: www.lilama3.vn (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 16/4/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự đại hội.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

§ Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 02/4/2018.

§Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền xuất trình giấy xác nhận/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận về việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Thư ký Công ty trước ngày 26/4/2018. Phương thức xác nhận:

§ Gửi thư: Tổ Thư ký, Công ty CP LILAMA 3 – Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

§ Fax: 04.3818 2550 (Vui lòng ghi rõ: Gửi Thư ký Công ty).

§ Qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH


Lưu ý: - Các Đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và lưu trú Phạm Ngọc Thao