banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Lilama 3 Công bố Thông tin về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 Kiểm toán

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 Kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Công văn giải trình Hồi tố Báo cáo tài chính năm 2020

Download 1

Download 2

Trân Trọng !

Công ty CP Lilama 3 xin công bố tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Download

Công ty CP Lilama 3

Công bố thông tin về Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Lilama 3

Downlod

Công ty CP Lilama 3 Kính gửi:

Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua hình thức Họp trực tuyến

Thông báo mời họp Trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên 2022 công ty CP Lilama 3

Công ty CP Lilama 3 Kính gửi:

Nghị quyết của HĐQT về việc Đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị  công ty CP Lilama 3 từ ngày 08/03/2022 cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Download