banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Lilama 3 xin gửi đến các cổ đông

Biên bản họp đại hội cổ đông

Nghị quyết của HĐQT

Các tờ trình

Download

Kính gửi các cổ đông

Công ty CP Lilama 3 kính gửi: Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ xung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Download

Công ty CP Lilama 3 xin Thông báo:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc Lùi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Do ban điều hành Đại hội đồng cổ đông đang bị Covid -19 nên không tham gia điều hành  Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/3/2022 như đã thông báo. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 3 vào ngày 31/03/2022 (Thứ năm) bắt đầu từ 14h 00

Download

Trân Trọng!

Công ty cổ phần Lilama 3 Công bố Thông tin về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 Kiểm toán

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 Kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Công văn giải trình Hồi tố Báo cáo tài chính năm 2020

Download 1

Download 2

Trân Trọng !

Công ty CP Lilama 3 xin công bố tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Download