banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Lilama 3 Công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Trân trọng !

Download

Công ty CP Lilama 3 Công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Trân trọng !

Download

 

Công ty CP Lilama 3 công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Dowload

Công ty CP Lilama 3 Công bố thông tin

Về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ

Download

Công ty CP Lilama 3 Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại Hội đã bầu ra HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty CP Lilama 3 khóa 2021-2026 gồm 5 thành viên.

1. Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Đinh Tiến Thành - Thành viên

3. Ông Nguyễn Hải Phong - Thành viên

4. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Thành Viên

5. Ông Doãn Thanh Tuấn - Thành viên

Trân trọng !