banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

ISO 9001:2008

chinh_sach_chat_luong

Chứng chỉ ISO download tại đây

LILAMA 3 xây dựng các quy trình làm việc của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 bao gồm:

1- Sổ tay chất lượng  download

2- Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ download

3- Quy trình quản lý nguồn nhân lực download

4- Quy trình quản lý thiết bị  download

5- Quy trình đấu thầu thi công xây lắp download

6- Quy trình kiểm soát quá trình Mua hàng download

7- Quy trình kiểm soát quá trình thiết kế download

8- Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp download

9- Quy trình sao chụp văn bản, tài liệu download

10- Quy trình thu thập, chỉnh lý và loại hủy hồ sơ download

11- Quy trình quản lý thực hiện dự án download

12- Quy trình kiểm soát chất lượng gia công chế tạo  download

13- Quy trình kiểm soát thi công, lắp đặt download

14- Quy trình kiểm tra thể thức văn bản download

15- Quy trình kiểm soát quá trình liên quan đến khách hàng download

16- Quy trình thanh và quyết toán công trình  download

17- Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ download

18- Quy định về sử dụng thiết bị đo và đo lường download

19- Quy trình cải tiến, khắc phục và phòng ngừa download

20- Quy trình quản lý thông tin download

21- Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo download

22- Hướng dẫn công việc kiểm tra vật tư đầu vào download

23- Hướng dẫn công tác lập hồ sơ hoàn công download

24- Hướng dẫn công việc kiểm soát quá trình sơn download