banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 3 KHÓA 2021-2026

Công ty CP Lilama 3 Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại Hội đã bầu ra HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty CP Lilama 3 khóa 2021-2026 gồm 5 thành viên.

1. Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Đinh Tiến Thành - Thành viên

3. Ông Nguyễn Hải Phong - Thành viên

4. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Thành Viên

5. Ông Doãn Thanh Tuấn - Thành viên

Trân trọng !