banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP LILAMA 3 KHÓA 2021-2026

Công ty CP Lilama 3 Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại Hội đã bầu ra Ban Kiểm soát công ty CP Lilama 3 khóa 2021-2026 gồm 3 thành viên.

1. Bà Hà Thị Thanh Hyền - Trưởng ban kiểm soát

2. Ông Hoàng Trọng Kim - Thành viên

3. Ông Tạ Như Điển - Thành viên

Trân trọng !