banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP LILAMA 3

Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Công ty CP Lilama 3 đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Sau khi bầu xong Hội Đồng QUản TRị Công ty khóa 2021-2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã ký

Quyết Định Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc CôNG TY CP Lilama 3

Miễn nhiệm Ông: NGUYỄN TIẾN THÀNH kể từ ngày 09/04/2022

Quyết Định Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc CôNG TY CP Lilama 3

Bổ nhiệm Ông: ĐINH TIẾN THÀNH

Sinh ngày 06/12/1981 giữ chức danh Tổng Giám Đốc CôNG TY CP LILAMA 3 kể từ ngày 09/04/2022.

Trân Trọng !

Download