banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 21 tháng 6 năm 2021 công ty cổ phần Lilama 3 đã tổ chức thành công

Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2021 và đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026

HDQT

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

bks
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026