banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Văn bản - Tài liệu

Ký hiệu Tài liệu/Biểu mẫu Download
BM.01.01 Phiếu yêu cầu ban hành, sửa đổi tài liệu Download
BM.01.02 Sổ kiểm soát tài liệu Download
BM.01.03 Sổ cấp phát tài liệu Download
BM.01.04 Sổ cho mượn tài liệu Download
BM.02.01 Phiếu theo dõi quá trình đào tạo Download
BM.02.02 Phiếu yêu cầu đào tạo Download
BM.02.03 Kế hoạch đào tạo Download
BM.02.04 Biên bản đào tạo Download
BM.02.05 Phiếu yêu cầu tuyển dụng Download
BM.02.06 Phiếu kết quả tuyển dụng Download
BM.02.07 Phiếu nhận xét công việc Download
BM.02.08 Phiếu yêu cầu nhân lực Download
BM.02.09 Giấy trả nhân lực Download
BM.02.10 Báo cáo nhân lực Download
BM.02.11 Kế hoạch tuyển dụng Download
BM.02.12 Đơn xin nghỉ phép Download
BM.03.14 Quyết định điều động thiết bị Download
BM.04.01 Kết quả xem xét hồ sơ mời thầu Download
BM.04.02 Bảng phân công trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu Download
BM.04.03 Kiểm tra chất lượng hồ sơ dự thầu Download
BM.04.04 Sổ tiếp nhận yêu cầu khách hàng Download
BM.05.01 Phiếu yêu cầu cấp vật tư Download
BM.05.02 Đơn đặt hàng Download
BM.05.03 Phiếu đánh giá nhà cung ứng Download
BM.05.04 Danh sách nhà cung ứng được phê duyệt Download
BM.05.05 Biên bản kiểm nghiệm sản phẩm Download
BM.05.06 Báo cáo xuất nhập tồn Download
BM.05.07 Biên bản giao nhận Download
BM.05.08 Biên bản đánh giá vật tư thu hồi Download
BM.05.09 Đề nghị báo giá Download
BM.06.01 Phiếu giao việc thiết kế Download
BM.06.02 Điểm mục soát hồ sơ thiết kế Download
BM.06.02 Điểm mục soát hồ sơ thiết kế Download
BM.06.03 Phiếu kiểm soát thiết kế Download
BM.06.03 Phiếu kiểm soát thiết kế Download
BM.06.04 Kế hoạch giám sát tác giả Download
BM.06.05 Biên bản xử lý hiện trường Download
BM.07.01 Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp Download
BM.07.02 Sổ theo dõi xử lý sản phẩm không phù hợp Download
BM.08.01 Sổ theo dõi sao chụp văn bản, tài liệu Download
BM.08.02 Sổ theo dõi sao chụp văn bản, tài liệu Download
BM.08.03 Sổ theo dõi sử dụng máy in, máy photo Download
BM.09.01 Sổ danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ Download
BM.09.02 Nhãn file để tài liệu Download
BM.09.03 Mục lục văn bản trong hồ sơ Download
BM.09.04 Mục lục tài liệu nộp lưu Download
BM.09.05 Biên bản giao nhận tài liệu Download
BM.09.06 Mục lục văn bản trong hồ sơ Download
BM.09.07 Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ Download
BM.11.01 Giấy giao nhiệm vụ Download
BM.11.02 Phiếu yêu cầu nghiệm thu gia công chế tạo Download
BM.11.03 Biên bản nghiệm thu vật tư đưa vào sử dụng Download
BM.11.04 Biên bản lấy mẫu vật liệu Download
BM.11.05 Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc gia công chế tạo Download
BM.11.06 Biên bản nghiệm thu nội bộ khối lượng gia công chế tạo Download
BM.11.07 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc gia công chế tạo Download
BM.11.08 Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu Download
BM.11.09 Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành hạng mục công trình Download
BM.11.10 Biên bản kiểm tra nghiệm thu kích thước pha cắt Download
BM.11.11 Biên bản kiểm tra nội bộ Download
BM.11.12 Biên bản nghiệm thu nội bộ kích thước sau hàn Download
BM.11.13 Biên bản nghiệm thu nội bộ kích thước trước hàn Download
BM.11.14 Biên bản kiểm tra mối hàn Download
BM.11.15 Biên bản nghiệm thu nội bộ làm sạch và sơn Download
BM.11.17 Đề nghị thay đổi thiết kế Download
BM.11.18 Phiếu kiểm tra trước khi xuất xưởng Download
BM.11.19 Phiếu xuất xưởng Download
BM.11.20 Certificate of Quality Download
BM.11.20 Chứng chỉ chất lượng Download
BM.11.21 Nhật ký thi công Download
BM.12.01 Phiếu yêu cầu nghiệm thu thi công xây lắp Download
BM.12.02 Phiếu nghiệm thu vật tư Download
BM.12.03 Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng Download
BM.12.04 Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị Download
BM.12.05 Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình Download
BM.12.06 Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải Download
BM.12.07 Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải Download
BM.12.08 Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải Download
BM.12.09 Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng Download
BM.12.10 Biên bản hiện trường Download
BM.12.11 Báo cáo khối lượng từng tháng Download
BM.13.01 Mẫu văn bản pháp quy Download
BM.13.02 Mẫu văn bản giao dịch Download
BM.13.03 Mẫu văn bản tiếng anh Download
BM.14.01 Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng Download
BM.14.02 Báo cáo theo dõi khiếu nại khách hàng Download
BM.16.01 Thông báo đánh giá nội bộ Download
BM.16.02 Phiếu ghi chép đánh giá nội bộ Download
BM.16.03 Báo cáo tổng kết đánh giá nội bộ Download
BM.18.01 Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa Download
BM.18.02 Sổ theo dõi hành động khắc phục, phòng ngừa Download
BM.18.03 Phiếu sáng kiến cải tiến Download